رحلی  PP Cover

رحلی

Power plus

100 ، ۱۵۰ ، ۲۰۰ برگ سیمی با پرفراژ و جداکننده

Size: 28 x 22 cm

وزیری PP Cover

وزیری

Power plus

100 ، ۱۵۰ ، ۲۰۰ برگ سیمی با پرفراژ و جداکننده

Size: 17 x 24 cm

رحلی جلد PP Cover

رحلی جلد

PP Cover

100 برگ سیمی با پرفراژ و جداکننده

Size: 28 x 22 cm

وزیری جلد PP Cover

وزیری جلد

PP Cover

100 برگ سیمی با پرفراژ و جداکننده

Size: 17 x 24 cm

یادداشت 12×22 جلد PP

یادداشت 22*12

PP جلد

برگ سیمی با پرفراژ  80

Size: 22 x 12 cm

یادداشت 12×8 جلد PP

یادداشت 8*12

جلد PP

80برگ سیمی با پرفراژ

Size: 8 x 12 cm

لگال پدA5

لگال پدA4

لگال پد A5

60 برگ سیمی با پرفراژ و جداکننده

Size: 14 x 22 cm

لگال پد A5

60 برگ سیمی با پرفراژ و جداکننده

Size: 14 x 22 cm

لگال پد  A4

60 برگ سیمی با پرفراژ و جداکننده

Size: 21 x 30 cm

لگال پد  A4

60 برگ سیمی با پرفراژ و جداکننده

Size: 21 x 30 cm